• Alzheimerova choroba – AD

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí (myšlení, paměti, úsudku) . Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Alzheimerova nemoc začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Přes omezení, která Alzheimerova nemoc přináší často pacienti zůstávají fyzicky aktivní.

Díky pravidelnému cvičení na rehabilitačních přístrojích Motren mohou pacienti s Alzheimerovou nemocí zlepšit svou koordinaci a přispět k zachování a zkvalitnění každodenního života. Pomocí individuálního nastavení přístroje a přehledného barevného displeje nabízí řada rehabilitačních přístrojů Motren velmi pohodlnou a hlavně bezpečnou možnost pravidelného cvičení, jak v domácím prostředí, tak i na rehabilitacích, kde usnadní práci rehabilitačnímu ale i ošetřovatelskému personálu.

 • Cévní mozková příhoda – CMP

Cévní mozková příhoda (CMP, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt) je náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení. K této poruše může dojít buď na podkladě uzávěru mozkové tepny (tzv. ischemická CMP), nebo na podkladě krvácení z mozkové cévy (tzv. hemoragická CMP). Cévní mozková příhoda je akutní stav, vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc. V ideálním případě by rehabilitace měla začít, pokud to stav pacienta dovolí, hned v prvních dnech hospitalizace. Přestože odumřelé mozkové buňky nelze nahradit, mozek má poměrně značnou schopnost kompenzovat jejich ztrátu využitím jiných buněk a nebo tím, že ztracené funkce převezmou sousední oblasti. Aby však mozek dokázal tuto schopnost plně využít, potřebuje stimulaci, a to co nejdříve. Ztracené funkce se lze znovu naučit a vytrénovat je pomocí různých metod.

Pro pohybovou terapii a účinnou metodu rehabilitace je zapotřebí opakované cvičení, to pomáhá částečně obnovit ztracené pohybové vzory, funkce ruky, paže a schopnost chůze. Mezi další pozitivní vlivy patří nabrání svalové hmoty, podpora trávicího ústrojí (například správné fungování peristaltika střev), může pomoci snížit spasticitu a další. Pro tuto metodu terapie nejčastěji naši zákazníci vyhledávají rehabilitační pohybové přístroje Rotren. V případě, že mozková příhoda zasáhla jednu polovinu těla, tak zdravá polovina těla může snadno a bez námahy procvičit druhou pasivní. Během rehabilitace se cvičící učí koordinaci a dochází také k žádoucímu zapojení svalstva trupu (břišní, zádové), které jinak při nedostatku pohybu, případně upoutání na vozíku, velmi rychle ochabuje a způsobuje další komplikace. Pacienti po mrtvici mohou pohybovou terapii na přístrojích Rotren provádět z křesla nebo z invalidního vozíku

 • Dýchací obtíže

Plicní choroby jsou nenápadné, ale zákeřné. Jedním z nejzávažnějších onemocnění je chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Plicní rehabilitace zlepšuje kvalitu života, fyzickou kondici a snižuje počet i délku hospitalizací u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Cvičení je považováno za klíčovou složku plicní rehabilitace. Mnoho studií u nás i ve světě poukazují na to, že pohybová aktivita v podobě chůze je účinným způsobem tréninku, který výrazně zlepšuje kvalitu života související se zdravím i fyzickou vytrvalost u pacientů s plicní nemocí. Autoři studií konstatují, že pro dosažení dobrých výsledků je důležité individuální přizpůsobení tréninku a pravidelné cvičení.

Ideálním rehabilitačním přístrojem pro pravidelné cvičení každý den 10 a 15 minut je rehabilitační přístroj Rotren Solo a nebo Rotren Solo X. Díky pravidelnému pohybu na přístrojích Rotren, kde se správně zapojují dolní končetiny ale i celá horní část těla posílíme respirační svaly. Cvičící si vždy přizpůsobí cvičení svým potřebám jelikož lze cvičit od volnoběhu a speciální přítlakovou brzdou si postupně po kouskách dle svých možností nastavuje zatížení a tím pomalu zvyšuje výkon. Cvičící mohou pohybovou terapii na přístrojích Rotren provádět z křesla nebo z invalidního vozíku.

 • Krevní oběh

Krevní oběh hraje důležitou roli v našem zdraví. Správný a dostatečný krevní oběh zajišťuje transport živin spolu s kyslíkem do tkání a orgánů. Nedostatečný krevní oběh a zpomalené proudění lymfy vede k hromadění toxických odpadních látek. K příznakům nedostatečného krevního oběhu patří studené ruce a nohy, mravenčení, pocit neklidných nohou, únava a pocit nízké energie, otoky nohou, kloubů a další. S přibývajícím věkem také hrozí ischemická choroba dolních končetin (ICHDK). Jedná se o zhoršené prokrvení tkání dolních končetin.

Při pravidelné rehabilitaci pohybem může tělo zvětšovat cévy nebo tvořit nové. Cílem je zlepšení průtoku tepnami. Pohybová rehabilitace je zaměřena na odstranění nebo alespoň zmírnění rizikových faktorů a zlepšení prokrvení končetiny. Pohybová terapie se v první řadě soustředí na pravidelný trénink se kterým mohou pomoci rehabilitační přístroje Rotren a Motren. Cvičení na těchto přístrojích je podporující pro krevní oběh. Trénink by se měl konat třikrát až pětkrát týdně po dobu 30 minut. Pravidelnost je u cvičení důležitější než intenzita. Cílem je stimulovat tvorbu nových krevních cév, které mohou přemostit zablokovanou část cévy a znovu tak začít zásobovat svaly kyslíkem.

 • Krevní tlak

Řada lidí, kteří trpí hypertenzí neboli vysokým krevním tlakem, zápasí se svou nemocí především léky. Pomoci může přitom pravidelný pohyb. Krevní tlak je v podstatě síla, kterou krev působí na stěny tepen. V případě, že jste byli na prohlídce u lékaře a ten vám měřil tlak, tak víte, že se hodnota tlaku udává ve dvou číslech. První z nich je systolický tlak, který určuje výši tlaku během stahu srdce. Druhým číslem je diastolický, který udává hodnotu při odpočinku srdce. Obě čísla jsou důležitým indikátorem při hodnocení zdravotního stavu. Pokud je naměřená hodnota vyšší než 140/90, pravděpodobně je váš krevní tlak vysoký a je zapotřebí dalšího vyšetření. Při zanedbání léčby hrozí například srdeční selhání, mozková příhoda nebo postižení ledvin.

Pro přirozené snížení krevního tlaku nám může pomoci pravidelné cvičení. Tělesná aktivita působí pozitivně jak na vegetativní nervový systém, tak i na imunitní systém. Díky pohybovým rehabilitačním přístrojům Rotren a Motren můžete cvičit přesně tak, jak váš zdravotní stav vyžaduje. K výběru máte aktivní, pasivní ale i asistované cvičení dle modelu, který si vyberete. Pravidelným cvičením na pohybových rehabilitačních přístrojích Rotren, Motren můžete například zabránit srdečnímu infarktu nebo mrtvici. U přístrojů Motren si může cvičící nastavit dopomoc při cvičení a díky tomu bude schopný provádět pravidelný pohyb v různé míře a to i přesto, že není doporučováno dlouhodobě sportovat s vysokým krevním tlakem.

 • Ležící pacient

Je důležité si uvědomit, že mobilizace a kompenzace pohybu pro pacienta na lůžku by měla být co nejdříve. I krátká doba, kdy je pacient odkázán na lůžko může vést k dalším komplikacím. Na lůžku se může ocitnout pacient po úraze, kvůli snížené pohyblivosti, pro svalovou atrofii, Parkinsonovu nemoc, stařeckou demenci a další.

Kompenzovat pohyb můžeme pomocí rehabilitačního pohybového přístroje Motren Bed. Tento přístroj je určený k procvičování dolních končetin z lůžka a horních končetin v sedě z vozíčku nebo židle. Také nabízíme variantu Motren Bed Plus, kde je možné procvičovat dolní i horní končetiny z lůžka. Díky této rehabilitaci má ležící pacient možnost procvičit, protáhnout a zlepšit prokrvení dolních a horních končetin. Cvičení dále může mít pozitivní vliv na kardiovaskulární systém, omezuje vznik trombózy a dekubitu. Nesmíme také zapomenout na pozitivní vliv podpory trávicího ústrojí (například správné fungování peristaltiky střev). Jedná se tedy o velmi pohodlnou a hlavně bezpečnou možnost pravidelného cvičení, jak v domácím prostředí, na rehabilitacích, ale i na jednotkách intenzivní péče, kde je hojně využíván.

 • Ortopedické potíže

Obecně lze rozdělit postižení pohybového aparátu na úrazové a neúrazové. U úrazového postižení se jedná o neočekávané poranění a neúrazová postižení pohybového aparátu vznikají de facto na základě biologického procesu stárnutí a jejich nástup se urychluje nadměrným přetěžováním či jednostranným zatěžováním pohybového aparátu. Zde je velmi důležitá prevence a tedy zabránění vzniku onemocnění pohybového aparátu.

Námi nabízené řady pohybových rehabilitačních přístrojů Rotren a Motren jsou uzpůsobené pro pohybovou terapii jak po úraze, tak i pro prevenci. Rehabilitace na našich přístrojích může být doplňkem nebo součástí ortopedické rehabilitaci. Na všech přístrojích lze velmi citlivě a postupně nastavit zatížení/brzdný odpor a to od nulového, tedy žádného odporu, až po náročný. Také je možnost nastavit různé délky poloměru otáček pro kruhový pohyb a tím více individualizovat nastavení přístroje. To umožňuje rehabilitaci započít s nejmenším možným zatížením procvičovaného kloubu. Díky tomuto řízenému pohybu je rehabilitace na přístrojích Rotren a Motren maximálně komfortní.

Pohybová terapie na přístrojích Rotren, Motren přispívá ke zlepšení pohybu kloubů, budování svalové hmoty, zlepšení krevního oběhu a urychluje rehabilitaci.

 • Paraplegie

Paraplegie nebo paraparézy mohou být způsobeny chorobou nebo úrazem. Jedná se o úplné ochrnutí dolních končetin, způsobené poškozením míchy v oblasti hrudní a bederní páteře. Použití pohybových přístrojů Rotren, Motren pro rehabilitaci je založeno na předpokladu, že pohyb (kinezioterapie) jako léčebná metoda specificky stimuluje organismus a významně zlepšuje kvalitu života pacienta. Kinezioterapie je vždy cílená na danou část těla, která je nějakým způsobem poškozena či nefunkční. Důležité je cílení léčebného pohybu a jeho postupné dávkování. Dlouhodobé omezení pohybu, vyskytující se u pacientů s omezenou schopností pohybu, způsobuje trvalé změny na vnitřních orgánech. Ovlivněno je také správné fungování centrálního nervového systému (CNS), kontrolujícího pohyb.

Rehabilitační cvičení na přístrojích Rotren, Motren přispívá ke zlepšení celkového stavu organizmu, pozitivně ovlivňuje trávení, posiluje kardiovaskulární systém a v neposlední řadě má příznivý účinek na funkci pohybových aparátů. Cvičení lze provádět pasivně, asistovaně nebo aktivně.

Ve spolupráci s Centrem Paraple jsme vyvinuli speciálně pro pacienty s poraněním míchy světově unikátní přístroje pro komplexní rehabilitaci celého těla. Jedná se o modely Rotren Solo X a Motren Duo 1 X. Díky své všestrannosti a cvičení ve zkříženém pohybovém vzoru se přístroje staly jedničkou v komplexní rehabilitační péči nejen u paraplegiků.

 • Paréza/Obrna

Pod označením paréza se skrývá onemocnění známější jako obrna. Jde o částečnou neschopnost aktivního pohybu. Příčina poruchy může být na různých úrovních řízení pohybu - mozek, mícha, periferní nerv, nervosvalový přenos. K paréze může vést cévní mozková příhoda, porušení míchy či nervu apod. Pro pacienty s touto nemocí je důležitá včasná a pravidelná rehabilitace. Je zapotřebí aby se mobilizovaly klouby a snížila se spasticita, tedy došlo k uvolnění svalů. Fyzioterapie se zabývá velkou škálou manuálních a pohybových terapií. Přístroje Rotren a Motren jsou ideálními pomocníky pro pomoc při rehabilitaci pohybovou terapií. Právě díky pravidelnému cvičení na pohybových rehabilitačních přístrojích Rotren a Motren se snižuje spasticita, napomáhá se k posílení svalů a tím ke zvýšení síly. Důležitá je také podpora trávicího ústrojí, například správné fungování peristaltiky střev a tím ulehčení každodenních potřeb.

 • Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba postihuje nervovou soustavu a je charakteristická poruchami motorických funkcí. Ty jsou zapříčiněny odumíráním mozkových buněk, které u zdravých lidí tvoří látku potřebnou k přenosu informací mezi neurony. Typickými příznaky je pozvolně se rozvíjející svalová ztuhlost, zpomalený pohyb a klidový třes prstů ruky. Začíná drobnými potížemi s ovládáním pohybů těla a pokračuje k omezení v každodenních činnostech.

Jelikož dosud není zatím známá příčina Parkinsonovy choroby, je hlavním těžištěm léčby substituce chybějícího dopaminu. Pomocí léků se tak daří u některých pacientů dlouhodobě a účinně potlačovat příznaky choroby. Farmakologická léčba sice zásadním způsobem ovlivňuje příznaky onemocnění, ale sama o sobě nevede k návratu ztracených pohybových funkcí. Pro pacienty je nedílnou součástí léčby také pohybová terapie. Přístroje Motren jsou ideálními pomocníky pro pomoc při rehabilitaci pohybovou terapií. Přístroje Motren lze totiž vybavit programem Parkinson, který umožňuje pohybový trénink s vyšším počtem otáček a to až 90 otáček za jednu minutu. Na základě zkušeností z rehabilitací bylo zjištěno, že rychlost až 90 otáček za jednu minutu pomáhá výrazně zlepšit příznaky spojené s touto chorobou.

 • Nádorová onemocnění

Při nedostatečném pohybu rychle klesá fyzická zdatnost, dochází k úbytku svalové hmoty, množství vápníku v kostech ubývá a to vede k nižší pevnosti kostí. Obojí se při rehabilitačním cvičení jen pomalu obnovuje. Proto je velmi důležité, aby nedílnou součástí léčby nádorových onemocnění byla právě také pohybová terapie. Zahájení cvičební terapie se doporučuje po konzultaci s ošetřujícím lékařem co nejdříve, jakmile je to možné. Zatěžování musí být postupné a přísně individuální podle stavu pacienta. Pravidelná pohybová terapie může pomoci při budování/zachování svalstva, zlepšení krevního oběhu, snižovat poruchy spánku ale také při zvládání psychologických vedlejších účinků léčby (antihormonální terapie, chemoterapie).

Rehabilitační přístroje Motren jsou vhodnou volbou pro každodenní pravidelnou pohybovou terapii. Pacienti s nádorovým onemocněním mohou pomoc rehabilitačních přístrojů Motren využít již od samotného začátku léčby. Tedy před chemoterapií, během procesu léčby, ale i při a po následné rekonvalescenci. Všechny přístroje Motren jsou vybaveny třemi nastavitelnými režimy pro rehabilitaci. To zajišťuje vždy optimální individuální nastavení a přizpůsobení každému cvičícímu.

 • Roztroušená skleróza – RS

Roztroušená skleróza může být spojena s různými neurologickými symptomy v závislosti na lokalizaci zánětlivého postižení v centrálním nervovém systému. Řadí se mezi onemocnění autoimunitního charakteru, které postihuje právě CNS. Symptomy trápící pacienty jsou u každého individuální a proměnlivé v čase. Nezbytnou součástí léčby roztroušené sklerózy je ale rehabilitace zaměřená na zlepšení či obnovu porušených funkcí. Rehabilitační přístroje Motren jsou vhodné pro pravidelný trénink, který může pomoci s uvolněním a posílením svalstva, se zlepšením pohyblivosti či zmírnění spasticity. Pohybová rehabilitace na přístrojích Motren může mít také pozitivní vliv na krevní oběh a tím podpořit lepší prokrvení horních a dolních končetin, podpořit funkci peristaltiky střev, ale i močového měchýře.

Díky možnosti individuálního nastavení citlivosti přístrojů Motren a třemi nastavitelnými režimy pro rehabilitaci, jsou přístroje vhodné pro každodenní rehabilitaci. Na výběr je cvičení pohybu řízené motorem, kdy Motren převezme asistenci a cvičí za cvičícího, po celou dobu ale hlídá a dokáže detekovat svalové spasmy. Nebo možnost aktivního cvičení, kdy cvičící rozvíjí svou sílu a v neposlední řadě cvičení zaměřené na uvolnění ztuhlých končetin.

Různá svalová onemocnění

Slábnoucí fyzická kondice

Každý člověk je jiný a to platí také pro nemoc. Proto doporučujeme se vždy s otázkou pohybu a vhodné rehabilitace poradit s Vaším ošetřujícím lékařem a nebo fyzioterapeutem. Naše články přináší pouze vhled do problematiky a částečná obecná doporučení z naší dlouholeté zkušenosti. Články prezentované na našem webu kalpe.cz nenahrazují odborné lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Cílem našich článků je Vám nabídnout informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu spojenými s určitým onemocněním a nabídnout jednu z možných variant pohybové rehabilitace. Pokud po přečtení některého z našich článků, máte pocit nějaké diagnózy, doporučujeme konzultovat pocity či případné potíže s lékařem. Informace uvedené na našem webu kalpe.cz nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a tedy mohou být prezentovány i laické veřejnosti.

Flexibilní doba pronájmu

Nabízíme krátkodobé i dlouhodobné pronájmy s cenovým zvýhodněním

Doručíme kamkoliv po ČR

Rychlé dodání k Vám domů. Osobní odběr na prodejně v Praze

Největší nabídka pomůcek

Vše, co potřebujete, najdete pohodlně u nás na jednom místě

Pomůžeme vám s výběrem

Nejste si jistí, zda je pro vás přístroj vhodný? Zavolejte nebo napište

Tisíce spokojených zákazníků

Musím dát plný počet hvězdiček. Komunikace, jednání, vyřízení na jedničku. Pán velice ochotný, vše vysvětlil a ukázal. Objednávka mého požadavku, zapůjčení motodlahy byla vyřízena jak jsem si přála. Ihned! Vím, že v budoucnu kdy budu přístroj opět potrebovat (doufám, že už na 100% :-) ) se obrátím jen na Vas! Moc děkuji a přeji dobré zdraví všem.

Vstřícný, rychlý a konstruktivní přístup. Potřebovali jsme co nejrychleji půjčit dětský invalidní vozík. Při domluvě jsem byla "vyzpovídáná" na všechny důležité detaily, pro správný výběr velikosti a typu a vozík byl během hodiny k dispozici. Při předání nám byly dopodrobna vysvětleny všechny funkce a "záludnosti". Vozík byl ve velmi dobrém, čistém stavu. Cena, včetně zálohy byla velmi přijatelná. Opravdu oceňuji milé, ochotné a rychlé jednání, jak při půjčování, tak při komunikaci v průběhu (prodlužování doby zápůjčky) tak při vracení. Vřele doporučuji.

Výborná komunikace, velmi rychlé a vstřícné jednání. Po osteotomii kolene mi v nemocnici bylo doporučeno pokračovat v používání motodlahy v domácí péči. Oslovila jsem firmu RehaKomp a vůbec nebyl problém s víkendovým dodáním. Pan Martin už v telefonu byl velice milý a v domluvený čas dlahu přivezl, pečlivě nastavil, vysvětlil a dal rady jak v rehabilitaci postupovat. Pro rozhýbání kolene po operaci je to ten nejlepší a řekla bych, že nezbytný vynález. Vřele doporučuji a zároveň RehaKomp děkuji !!!!!

Profesionálové jak má být, detailně mi bylo vysvětleno používání pomůcky. Konzultace zdravotních obtíží i návrh řešení.Objednání i další postupy v naprosté pohodě. Doporučuji.Děkuji.

Naprostá spokojenost! Měla jsem měsíc půjčenou motodlahu a díky ní jsem koleno opět rozhýbala! Určitě můžu vřele doporučit! Skvělá domluva, rychlé doručení až domů. Nastaví Vám ji na míru a podrobně vysvětlí nejen používání ale i možné další doplňující pomůcky. Doufám že již tyto služby nebudu potřebovat, ale pokud ano, určitě se ozvu okamžitě vám:) Dekuji za pomoc!

Moje manželka Jiřina využila služeb půjčovny RehaKomp. Motodlahu přivezl, představil a profesionálně vše dopodrobna vysvětlil pan Foltán. Jeho přístup byl velice přívětivý, názorný a srozumitelný. Motodlahu manželka používala 25 dní a ta výrazně přispěla ke zlepšení pooperačního stavu kolene. Tento přístroj i vaši půjčovnu můžeme jen vřele doporučit. Děkujeme, Jiřina a Pavel Slunečkovi, Drahelčice, 20.09.20

Firmu RehaKomp můžeme jen vřele doporučit - doručení motodlahy do 24 hodin od objednání i v době Covidu, kdy jich je nedostatek; doručení domů zdarma; pečlivé nastavení stroje na míru pacienta a milé zaškolení včetně odpovědí na našich nespočet otázek...:-) Moc děkujeme! Kadeřábková

Jsme velice spokojeni. Pro 90 letou maminku jsme půjčili Motren Solo. Za tři týdny se z ležícího pacienta stala přiměřeně chodící (s chodítkem) spokojená dáma. Moc děkuji za to, že takové pomůcky nabízíte.

Dnes nám pracovník společnosti RehaKomp dovezl pomůcky pro tatínka. Maminka objednala vše, co jí bylo v nemocnici řečeno, včetně elektronického rotopedu, jehož zapůjčení není nejlevnější záležitostí. Zde musím vyzdvihnout profesionalitu a zájem o klienta, vzhledem k tomu, že pán dovezl, ne jen objednaný přístroj, ale i levnější a podle přesné instrukce a předvedení účinnější mechanický přístroj, který je pro tatínka vhodnější. Byli jsme velmi mile překvapení přístupem, ochotou a ukázkou správného cvičení. Tuto firmu můžeme jen vřele doporučit

Příjemné a vstřícné jednání. Instruktáž motodlahy na koleno 100%. Maminka se bála, ale pán měl profesionální přístup, takže strach po chvilce opadnul. Firmu určitě doporučuji.

Perfektní přístup od začátku. Vyhověli mi s časem předání. Martin, který dlahu přivezl, byl velmi milý, pozorný, všechno vysvětlil, nastavil... Kdybych, nedejbože, ještě někdy něco takového potřebovala, určitě se obrátím na RehaKomp znovu;) Velké díky.

Všem vřele a rád doporučím firmu RehaKomp. Vstříčný přístup, slušné a rychlé jednání a naprostá spokojenost se zapůjčeným vozíkem - bez něj bych se nemohl zúčastnit svatby mého nejlepšího kamaráda. A dokonce mi navíc zapůjčili i držák na nohu, díky kterému jsem mohl držet nohu ve vyvýšené poloze.

Velmi příjemné jednání a naprosto rychlý proces zapůjčení. Vše bylo za deset minut hotovo a vyřízeno přes e-mail. Platba převodem a pak už jen dojet do Kunratic a zboží si vyzvednout. Nikomu nepřeji žádné zdravotní potíže, ale pokud už se tak stane, tady vám určitě rychle pomohou.

S RehaKompem jsem byla maximálně spokojená. Výborná komunikace, profesionální přístup, vstřícnost a ochota. Pokud bych v budoucnu opět potřebovala, vím naprosto přesně na koho se obrátím. Děkuji!

Výborné služby a servis. Při mém návratu z nemocnice po operaci koleního vazu jsem telefonicky objednal motodlahu, kterou mi okamžitě přivezli až domů a k používání jsem dostal od Martina i podrobnou instruktáž a pár dobrých rad. Firmu využíváme již podruhé za posledních pár let a vždy vše funguje k mojí plné spokojenosti. Takže pánové děkuji..a rozhodně doporučuji

Naše rady a tipy