Ochrana osobních údajů a GDPR

Ochrana osobních údajů
a GDPR

 

Společnost RehaKomp zpracovává následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, tedy zejména jméno a příjmení, datum narození, číslo a doba platnosti identifikačního dokladu, příslušnost a rodné číslo

 • kontaktní údaje, tedy zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště

 • údaje o vašem zdravotním stavu, jsou-li nutné či souvisejícím s využíváním našich služeb

 • citlivé údaje, tedy údaje zařazené do zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

V rámci naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu v rámci dvou rovin:

 1. bez Vašeho souhlasu za účelem a v rozsahu plnění smlouvy o poskytování služeb, v nákupu a prodeji zboží jejichž existenci jste stvrdili svým podpisem případně souhlasem, plnění pracovní smlouvy, dle oprávněného zájmu RehaKomp nebo z důvodu plnění právní povinnosti.

 2. na základě Vašeho souhlasu.

 

Osobní údaje nejsou zpracovávány pro marketingové účely

Osobní údaje zpracovává RehaKomp pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá výše uvedeným účelům.

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů

RehaKomp zpracovává Vaše osobní údaje jako správce. To znamená, že správce stanovuje shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje může předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to externím spolupracovníkům v daňové a účetní oblasti a oblastem souvisejícím s předmětem činnosti, avšak současně s ohledem na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování. Rozsah zpracování osobních údajů je vyjádřen zpracováváním zaměstnanci RehaKomp ve formě listinných a elektronických dokumentů.

Zdroje osobních údajů

Zdroji osobních údajů v rámci činnosti RehaKomp jsou klienti ve vztahu ke svým vlastním osobním údajům, zaměstnanci RehaKomp, třetí strany, jejichž osobní údaje souvisejí s plněním smlouvy o poskytování služeb klientovi, soudy a orgány státní správy a samosprávy.

Předávání osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou přístupné ze zahraničí.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům a právo na získání potvrzení o zpracování osobních údajů

 • Právo na opravu osobních údajů

 • Právo na výmaz osobních údajů

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Realizace všech Vašich práv je vázána na podání žádosti k RehaKomp. S odkazem na právní povinnosti může být realizace práv subjektu údajů odmítnuta. Žádosti a námitky prosím podávejte elektronicky emailem na pujcovna@rehakomp.cz nebo poštou na adresu RehaKomp a označte ji k rukám Mgr. Lukáše Kalivody. RehaKomp Vaši žádost vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je RehaKomp oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat. 

KalpeMotrenRotrenKinetecDonjoyactivehands